ΝΕΑ

Με την εν λόγω ρύθμιση ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η οδηγία 2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 82/891/ΕΟΚ, 2011/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) 648/2012, που μέχρι σήμερα διέπονταν από τις εθνικές ρυθμίσεις των κρατών μελών.


Ο νόμος 4334/2015 ψηφίστηκε την 15η  Ιουλίου 2015 από την Ελληνική Βουλή σύμφωνα με  την Ευρωπαϊκή Συμφωνία της 12ης Ιουλίου 2015 παρέχοντας πολιτικές δεσμεύσεις  με τη μορφή της επείγουσας νομοθεσίας σχετικά με φορολογικά θέματα, αύξηση του ΦΠΑ σε διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα στην Ελλάδα, μέτρα προς εξασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος ως μέρος ενός συνολικού προγράμματος αναδιοργάνωσης του συστήματος συνταξιοδότησης  καθώς και νομικές προβλέψεις αναφορικά με το σύστημα της Στατιστικής Υπηρεσίας  (ΕΛΣΤΑΤ). Ακολουθεί μία σύντομη ανάλυση της νομοθεσίας που εισήχθη αναφορικά με τα δύο πρώτα θέματα (φορολογικό και συνταξιοδοτικό). 

Σελίδα 2 από 2