ΝΟΜΟΣ 4335/2015:ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/59/ΕΕ, ΕΕ L 173)

Με την εν λόγω ρύθμιση ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η οδηγία 2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 82/891/ΕΟΚ, 2011/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) 648/2012, που μέχρι σήμερα διέπονταν από τις εθνικές ρυθμίσεις των κρατών μελών.

Πεδίο ρύθμισης: Χρηματοδοτικά και πιστωτικά Ιδρύματα  και όμιλοι συμμετοχών που είναι εγκατεστημένα στην ΕΕ

Σκοπός: Δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στα ιδρύματα και τις οντότητες να εξυγιαίνονται σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας διασφαλίζοντας

• Την  προστασία των καταθετών και των επενδυτών που καλύπτονται από συστήματα εγγύησης καταθέσεων και επενδύσεων (καταθέσεις κάτω των 100.000€)
• Την προστασία των δημόσιων πόρων με την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από έκτακτη δημόσια χρηματοοικονομική στήριξη
• Την ελάχιστη επιβάρυνση των φορολογουμένων και τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
• Την αποφυγή πιθανότητας ανεξέλεγκτης πτώχευσης και της πρόκλησης συστημικής κρίσης

Αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος (αρχή εξυγίανσης)

Μέσα επίτευξης σκοπού: Η αρχή εξυγίανσης αξιολογώντας την εν γένει οικονομική κατάσταση και τις χρηματοδοτικές ανάγκες του υπό εξυγίανση Ιδρύματος, δύναται να παρέμβει δραστικά στη λειτουργία του και να επιβάλει μέτρα εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης , τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την απομάκρυνση μελών του Δ.Σ, το διορισμό ειδικού διαχειριστή και επιτρόπου, την εκκαθάριση και τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων

Μέτρα εξυγίανσης: Λαμβάνονται από την Τράπεζα της Ελλάδας (Αρχή Εξυγίανσης) με την προϋπόθεση της ορθής αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος με όρους αγοράς

• Εντολή μεταβίβασης (άρθρα 38-39 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
• Σύσταση μεταβατικού ιδρύματος (άρθρο 40-41 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
• Διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
• Αναδιάρθρωση παθητικού (bail in) (άρθρα 43-55 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ),
• Δημόσια κεφαλαιακή στήριξη και δημόσιος έλεγχος (άρθρα 57-58 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)