NΟΜΟΣ 4335/2015- ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

"Το δικονοµικό δίκαιο λειτουργικά και τελολογικά έχει µια βοηθητική ή εξυπηρετική λειτουργία απέναντι στο ουσιαστικό δίκαιο, αφού κύριος σκοπός της πολιτικής δίκης είναι η προστασία των ουσιαστικών δικαιωµάτων, η οποία πραγµατοποιείται µε την αναγνώριση, ενδεχοµένως τη διάπλαση, όπως επίσης και την πραγµάτωση τους. Βασική προϋπόθεση για να επιτελέσει η πολιτική δίκη τον ανωτέρω σκοπό της είναι η έκδοση ορθής και δίκαιας αποφάσεως, σε συνδυασµό όµως µε την ανάγκη για απονοµή της δικαιοσύνης σε εύλογο χρόνο µε βάση την αρχή της οικονοµίας της δίκης."


Με γνώµονα την παραδοχή αυτή, πρωταρχικός στόχος της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής του νέου ΚΠολΔ ήταν να προτείνει νέες ρυθµίσεις και να επιφέρει βελτιώσεις στον ισχύοντα δικονοµικό νόµο, οι οποίες κατά την άποψη της Επιτροπής θα οδηγήσουν σε ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης, χωρίς όµως να θυσιάζεται η εξίσου άξια προστασίας ανάγκη για έκδοση ορθής και δίκαιης απόφασης. Οι βασικές αλλαγές που προτείνονται µε το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αφορούν στην τακτική διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων, καθώς και στην αναγκαστική εκτέλεση, όπου εκεί παρατηρούνται και οι µεγαλύτερες χρονικές καθυστερήσεις. Σηµαντικές όµως αλλαγές προτείνονται και στα υπόλοιπα κεφάλαια του ΚΠολΔ και ιδιαίτερα στις ειδικές διαδικασίες, η αναδιάρθρωση των οποίων κρίθηκε επιβεβληµένη.


Οι αλλαγές στην τακτική διαδικασία συνοψίζονται ως εξής:Χαρακτηριστικό της νέας διαδικασίας είναι η αντικατάσταση της μέχρι σήμερα εν μέρει προφορικής τακτικής διαδικασίας στον α’ βαθμό (άρθρα 233 επ.) με την έγγραφη διαδικασία.


Σχηματικά τα στάδια και οι προθεσμίας της νέας διαδικασίας(νέα άρθρα 237 και 238):


Κατάθεση 30 μέρες, επίδοση 100 μέρες, προτάσεις +σχετικά15 ημέρες,  προσθήκη/αντίκρουση 15 ημέρες, ορισμός δικαστή 30 ημέρες, δικάσιμος.
Αν κριθεί ότι απαιτείται η εξέταση μάρτυρα: με απλή διάταξη του δικαστή διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο.  ΟΙ διάδικοι κλητεύονται τουλάχιστον 30ημέρες πριν την επανάληψη της συζήτησης. Εντός 8 ημερών από την επανάληψη, γίνεται η αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων από τους διαδίκους, χωρίς να μπορούν να προβληθούν νέοι ισχυρισμοί – αποδεικτικά μέσα.


Η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Η συζήτηση αυτή παρεμβάλλεται προκειμένου η διαδικασία να είναι σύμφωνη με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της δημοσιότητας, δεν είναι δυνατή η προβολή νέων ισχυρισμών έστω και για αντίκρουση ισχυρισμών που προτάθηκαν με τις προτάσεις, οψιγενών ισχυρισμών, ισχυρισμών που αποδεικνύονται με έγγραφα ή ομολογία. 


Οι αλλαγές στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης συνοψίζονται ως εξής:

Στη νέα διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ακολουθούνται δύο βασικές κατευθύνσεις: α) περιορισμός των ένδικων βοηθημάτων που μπορούν να ασκηθούν κατά τη διενέργεια πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας, β) περιορισμός του απαιτούμενου χρόνου για την υλοποίηση στην πράξη των εκτελεστών τίτλων. Προτείνεται, λοιπόν, όλα τα παράπονα που αφορούν σε πλημμέλειες της διαδικασίας εκτέλεσης να συγκεντρώνονται σε δύο ανακοπές, οι οποίες θα ασκούνται αποκλειστικώς σε δύο διακριτά χρονικά σημεία, η μία πριν από τον πλειστηριασμό και η δεύτερη μετά τη διενέργεια του πλειστηριασμού.


Προβλέπεται ρητώς ότι η άσκηση ένδικων μέσων δεν αναστέλλει την πρόοδο της εκτέλεσης, εκτός αν, μετά από αίτηση του ασκούντος το ένδικο μέσο που μπορεί να υποβληθεί και αυτοτελώς, το δικαστήριο του ένδικου μέσου διατάξει την αναστολή εκτέλεσης, με παροχή ή και χωρίς παροχή εγγύησης, εφόσον κρίνει ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογεί την ευδοκίμηση του ένδικου αυτού μέσου. Στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης αίτησης αναστολής ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η ανακοπή.