ΝΟΜΟΣ 4336/2015

Ο νόμος 4336/2015 ψηφίστηκε στις 14 Αυγούστου 2015 από την Ελληνική Βουλή, και περιλαμβάνει συνταξιοδοτικές διατάξεις και Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας καθώς και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. 

 

Τα κυριότερα σημεία του νόμου, μπορούν να ομαδοποιηθούν ως κατωτέρω:

Μέτρα που αφορούν την Οικονομία, τον Ανταγωνισμό και το Εμπόριο

 • Ρυθμίσεις για τον έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τακτικό ή προαιρετικό
 • Απλοποίηση των συνθηκών για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης
 • Μέτρα υπέρ του ανταγωνισμού (απελευθέρωση της αγοράς φρέσκου γάλακτος, της αγοράς άρτου και πολλαπλασιασμός εκπτωτικών περιόδων)
 • Τροοποίηση αδειών φυσικού αερίου με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της αγοράς του φυσικού αερίου. 
 • Ρυθμίσεις για την ηλεκτρική ενέργεια, από 01-01-2020 καμία επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιτρέπεται να παράγει ή να εισάγει στο διασυνδεδεμένο σύστημα ή δίκτυο της χώρας ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που υπερβαίνει το 50% του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας από εγχώριες μονάδες παραγωγής και εισαγωγές, σε ετήσια βάση.
 • Μέτρα για το άνοιγμα των επαγγελμάτων των δικαστικών επιμελητών και των συμβολαιογράφων, καθώς και για τη μείωση του ποσοστού αμοιβής των  συμβολαιογραφικών πράξεων

Μέτρα που αφορούν τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

 • Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – ν.3869/2010. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνοντας όλες τις οφειλές και όχι μόνο αυτές απέναντι στις τράπεζες αλλά και απέναντι στα δημόσια ταμεία. Ένα απλουστευμένο πλαίσιο εισήχθη για τους οφειλέτες των οποίων η συνολική οφειλή είναι μικρότερη από 20.000 ευρώ. Δεδομένης της αυξημένης προσφυγής στα δικαστήρια, το ανθρώπινο δυναμικό των δικαστών και των διοικητικών υπαλλήλων αυξάνεται αισθητά.
 • Λήψη ειδικών μέτρων στο πλαίσιο ανάπτυξης στρατηγικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με τη Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
 • Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα, ειδικότερα στη διαδικασία της εξυγίανσης (άρθρο 99 επ.), διεύρυνση πεδίου εφαρμογής των επιχειρήσεων που μπορούν να προσφύγουν στη δικαστική προστασία. Η ιδέα έγκειται στο να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε ένα μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων δεδομένης της δύσκολης συγκυρίας με την εγκαθίδρυση ενός αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου.

Μεταρρυθμίσεις Φορολογικής Πολιτικής

 • Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες έχει οριστεί στο 100% και εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Για τις προσωπικές επιχειρήσεις, η προκαταβολή έχει οριστεί στο 55% για τα κέρδη που προκύπτουν από το έτος 2014 και 75% για τα κέρδη του 2015.
 • Στο πεδίο του ΦΠΑ, υπάρχουν καινούργιες αλλαγές: α) στα προϊόντα κρέατος, β) στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και στις στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών καθώς και στην παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου αλλά και από οργανισμούς μη κερδοσκοπικού σκοπού, υπό κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, γ) προοδευτική κατάργηση της απαλλαγής της οποίας έχαιραν τα νησιά του Αιγαίου.
 • Φορολογία πλοίων με βάση τη χωρητικότητα (tonnage tax) με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 
 • Αυτόματη κατάσχεση λογαριασμών για οφειλέτες άνω των 70.000 ευρώ

παρακράτηση φόρου ποσοστού 26% στις εισαγωγές και εξαγωγές από χώρες με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή. 

 

Συνταξιοδοτικές Μεταρρυθμίσεις

Τα όρια ηλικίας της συνταξιοδότησης από 1ης Ιανουαρίου 2022 θα είναι τα ακόλουθα:

-62 ετών και 40 έτη ή 12.000 μέρες απασχόλησης

-67 ετών και 15 έτη ή 4.500 μέρες απασχόλησης

Υπό αυτές τις συνθήκες ο συνταξιούχος θα δικαιούται πλήρη σύνταξη. Το δικαίωμα σε μειωμένη σύνταξη θα περιοριστεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που θα προβλέπονται από το νόμο, ενώ δε θα μπορεί να αναγνωριστεί,   παρά μόνο σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 62 έτος της ηλικίας τους και παράλληλα 15 έτη απασχόλησης ή 4.500 μέρες.

Τα σημερινά όρια ηλικίας προοδευτικά θα πάψουν να ισχύουν για να προσαρμοστούν στα όρια που θα ισχύουν το 2022. Τα άτομα που θα πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση πριν τη δημοσίευση του νόμου, μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους όποτε το αποφασίσουν.

 

Περαιτέρω μεταρρυθμίσεις προβλέπονται στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας χρηματοδότησης, γνωστή και ως μνημόνιο. Θα νομοθετηθούν παράλληλα με την εκταμίευση των ταμείων, αποτελώντας έτσι τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για αυτή, η πλειονότητα των οποίων θα πρέπει να παρεμβληθεί τους επόμενους μήνες. Πρόκειται ουσιαστικά για τη φορολόγηση των εισοδημάτων των αγροτών, τις εργασιακές σχέσεις (διαπραγμάτευση των συλλογικών συμβάσεων και συλλογικές απολύσεις), εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ με στόχο τη αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την ανασυγκρότηση και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της διοίκησης με την εφαρμογή των κανόνων της διαφάνειας και των νέων τεχνολογιών (e-governement).