ΤΟΜΕΙΣ

Το δικηγορικό γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες, ως ένα από τα παλαιότερα δικηγορικά γραφεία των Αθηνών, παρέχοντας συνεχώς νομικές υπηρεσίες από το 1925  είναι ευρέως γνωστό για την παροχή άρτιων νομικών υπηρεσιών και χειρισμού σύνθετων δικαστικών υποθέσεων με ανάλογα αποτελέσματα. 

Το Διοικητικό Δίκαιο αποτελεί έναν από τους σημαντικούς τομείς δραστηριότητας του δικηγορικού γραφείου Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες. Ως κλάδος του δημοσίου δικαίου, περιλαμβάνει τις αρχές δικαίου που διέπουν  τη Διοίκηση και τις σχέσεις του Κράτους και των Διοικητικών Αρχών με τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Η Διαμεσολάβηση αποτελεί μία πολύ επιτυχημένη μορφή Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR), που έχει εισαχθεί στο ελληνικό νομικό σύστημα με το νόμο 3898/2010, «Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις» σε εφαρμογή σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας.

Ο τομέας της ενέργειας  περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το φυσικό αέριο, τη θερμική, την ηλιακή και γενικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες.

Το εργατικό δίκαιο στην Ελλάδα, αποτελείται από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο.  Η νομοθεσία είναι αρκετά σύνθετη και πολύπλοκη και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών που επέρχονται.
 
Το δικηγορικό γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες διαθέτει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στον χειρισμό υποθέσεων εργατικού δικαίου και παρέχει συμβουλές σε διάφορα ζητήματα σχετικά με την εργατική νομοθεσία δικαστικά φυσικά και νομικά πρόσωπα, εργοδότες και επιχειρήσεις. Η εμπειρία που διαθέτει το γραφείο μας στην παροχή νομικών συμβουλών σε υποθέσεις εργατικού δικαίου  μας επιτρέπει να κατανοούμε καλά τις ανάγκες των πελατών μας και να  παρέχουμε ιδανική και  αποτελεσματική υποστήριξη.
Το πεδίο ενασχόλησης μας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα :

•    Συμβάσεις εργασίας,  ρήτρες μη ανταγωνισμού, εμπιστευτικότητας
•    Λύσεις συμβάσεων εργασίας, ατομικών, ομαδικών, Αποζημιώσεις
•    Αναδιοργάνωση, Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου 
•    Προστατευόμενοι εργαζόμενοι Μητρότητα
•    Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας
•    Μερική και προσωρινή απασχόληση
•    Θέματα υγιεινής και ασφάλειας
•    Έλεγχοι
•    Συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ζητήματα
•    Δικαστικές υποθέσεις