Η νέα απόφαση για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς του ν. 4172/2013 σε σχέση με τον ειδικό τρόπο φορολόγησης των προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

conditions d’affiliation au régime spécial d’impôt 5Γ

Η νέα απόφαση για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς του Νόμου 4172/2013 σε σχέση με τον ειδικό τρόπο φορολόγησης των προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα.

Η αρμόδια υπηρεσία για τις αποφάσεις υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς είναι η Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού. Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη πρέπει να υποβάλει μία αίτηση μέχρι τις 31 Ιουλίου του έτους που άρχισε να εργάζεται στην Ελλάδα. Εάν η αίτηση υποβληθεί μετά τις 31 Ιουλίου, θα ληφθεί υπόψη για το επόμενο φορολογικό έτος. Πιο συγκεκριμένα, ένα φυσικό πρόσωπο που μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα υπάγεται στο ειδικό καθεστώς εάν, σωρευτικά:

α) δεν διέμενε στην Ελλάδα τα τελευταία 5 από τα 6 χρόνια πριν την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα.

β) μεταφέρει την φορολογική του κατοικία από μία χώρα μέλος της Ε.Ε. σε μία χώρα με την οποία υπάρχει συμφωνία διοικητικής συνεργασίας με την Ελλάδα στον τομέα της φορολόγησης.

γ) παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο συνεργασίας με κάποιο ελληνικό νομικό πρόσωπο η κάποιο νομικό πρόσωπο που έχει μόνιμη έδρα στην Ελλάδα.

δ) δηλώνει πως θα διαμείνει στην Ελλάδα για τουλάχιστον δύο έτη μετά την αίτηση.

Ο αιτών πρέπει να υποβάλει μαζί με την αίτηση όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης και να είναι δεόντως μεταφρασμένα.

Το φυσικό πρόσωπο είναι απαραίτητο να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από χώρα μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή από χώρα που έχει συνάψει ειδική συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης στην Ελλάδα.

Η προϋπόθεση αυτή εξετάζεται αυτόματα από την εφορία για τους κατοίκους του εξωτερικού. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να υποβάλει ο εργοδότης  μία βεβαίωση που να πιστοποιεί πως το πρόσωπο αυτό εργάζεται για κείνον. Σε περίπτωση που ένα φυσικό πρόσωπο είναι υπάλληλος και παράλληλα επιχειρηματίας, υπολογίζεται το συνολικό του εισοδήματα για να διαπιστωθεί αν μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς. Μπορεί να παραμείνει στο ειδικό καθεστώς μέχρι 7 χρόνια το πολύ, κατόπιν φορολογείται σύμφωνα με το κανονικό φορολογικό σύστημα.

Εάν, κατά τη διάρκεια των 7 ετών κατά τα οποία υπάγεται στο ειδικό καθεστώς, το φυσικό πρόσωπο σταματήσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες, θα συνεχίσει να υπάγεται στο ειδικό καθεστώς υπό τον όρο ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα συνάψει νέα σύμβαση εργασίας ή θα αρχίσει επαγγελματική δραστηριότητα.

Αποτελέσματα της υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς

Για τα πρόσωπα που πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις και δικαιούνται να ενταχθούν στο καθεστώς αυτό, εκδίδεται έγγραφο διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το συνολικό ποσό των εισοδημάτων τους στην Ελλάδα.

Το πρόσωπο που έχει ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς πρέπει να καταβάλει μόνο το 50% του φόρου εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τα εισοδήματα που απέκτησε κατά το εν λόγω έτος.