ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Το Δικηγορικό Γραφείο Kαραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) δραστηριοποιείται στο δίκαιο του ανταγωνισμού, ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές,  ο καθορισμός τιμών, το αθέμιτο εμπόριο.

Παρέχουμε συμβουλές σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε θέματα διανομής και συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (συγκεκριμένα τα άρθρα 1 και 2 του νόμου περί ανταγωνισμού όπως ισχύει ν. 3959/2011, άρθρα 101 και 102 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 330/2010 σχετικά με τις κάθετες συμφωνίες. Παρέχουμε συμβουλές σε ελληνικές και ξένες εταιρείες αναφορικά με συμβάσεις συγχώνευσης, εξαγορών, κοινοπραξιών ή ειδικών συμφωνιών συνεργασίας, γνωστοποιήσεων συγκεντρώσεων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περαιτέρω, το γραφείο μας δραστηριοποιείται στην παροχή νομικών συμβουλών σε εταιρείες σχετικά με την εφαρμοστέα εμπορική πολιτική, τις ενέργειες μάρκετινγκ, την παροχή  εκπτώσεων, ώστε να προλαμβάνονται τυχόν μη νόμιμες ενέργειες, τη σύνταξη εμπορικών συμβάσεων με χονδρεμπόρους και μεταπωλητές σύμφωνα με το δίκαιο ανταγωνισμού (π.χ. έλεγχος ρήτρας αποκλειστικότητας). Τέλος, το Δικηγορικό Γραφείο Kαραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) ασχολείται με την διεξαγωγή σεμιναρίων εφαρμογής  προγραμμάτων συμμόρφωσης καθώς και σεμιναρίων εξομοίωσης επιτόπιων ελέγχων της Επιτροπής  Ανταγωνισμού (dawnraid simulation seminars) προς υποστήριξη του έργου διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων.

Το γραφείο διαθέτει εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και σε προγράμματα συμμόρφωσης που εφαρμόζονται από ομίλους εταιρειών με ταυτόχρονη  εκπαίδευση επί θεμάτων ανταγωνισμού.

Οι πελάτες του Δικηγορικού Γραφείου Kαραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) μπορούν να είναι βέβαιοι ότι η υπόθεση τους θα αποτελέσει αντικείμενο χειρισμού από έμπειρους και εξειδικευμένους δικηγόρους.