ΑNΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ – ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ

ΑNΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ – ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ

Το Δικηγορικό Γραφείο Kαραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) έχει μεταξύ άλλων εξειδίκευση στο χειρισμό υποθέσεων δικαστικής και συμβουλευτικής φύσεως με  αντικείμενο την Εμπορική Αντιπροσωπεία,  τη Διανομή και τη Δικαιόχρηση.

Οι συμβάσεις αυτές πραγματεύονται όρους όπως η διάρκεια, γεωγραφικές ρήτρες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που πωλούνται ή παρέχονται αντίστοιχα, η παρεχόμενη τεχνογνωσία, καθώς και ρήτρες σχετικά με την παροχή άδειας χρήσης σήματος, τη διαφήμιση και προβολή, την ευθύνη αποζημίωσης και τον ανταγωνισμό.

Οι συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής και δικαιόχρησης αποτελούν συνήθεις και διαδεδομένες μορφές εμπορικής συνεργασίας στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας.

Η ομάδα των συνεργατών του Δικηγορικού Γραφείου Kαραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) διαθέτει πολύ καλή  γνώση των θεμάτων αυτών ώστε να κατανοεί τις λεπτομέρειες, τα γεγονότα και τις καταστάσεις που παρουσιάζονται σε υποθέσεις αντιπροσωπείας, διανομής και δικαιόχρησης και να είναι σε θέση να παρέχει τις κατάλληλες νομικές συμβουλές.