ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – IΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – IΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Δίκαιο αποτελεί έναν από τους σημαντικούς τομείς δραστηριότητας του Δικηγορικού Γραφείου Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners). Ως κλάδος του δημοσίου δικαίου, περιλαμβάνει τις αρχές δικαίου που διέπουν  τη Διοίκηση και τις σχέσεις του Κράτους και των Διοικητικών Αρχών με τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Οι δικηγόροι του Δικηγορικού Γραφείου Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) χειρίζονται κυρίως υποθέσεις οικονομικής φύσεως, μεταξύ άλλων σχετικές με διαγωνισμούς Δημοσίου, Ιδιωτικοποιήσεις, δημόσια έργα, κρατικές προμήθειες, περιβαλλοντική νομοθεσία, ενέργεια, ασφαλιστική νομοθεσία.

Σε αυτό το πλαίσιο, χειρίζονται υποθέσεις σε επίπεδο συμβουλευτικό και δικαστικό σε όλες τις δικαστικές βαθμίδες, από τα διοικητικά δικαστήρια ουσίας μέχρι και το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο.