ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η Διαμεσολάβηση αποτελεί μία πολύ επιτυχημένη μορφή Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR), που έχει εισαχθεί στο ελληνικό νομικό σύστημα με το νόμο 3898/2010, «Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις» σε εφαρμογή σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας.

Η Διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία, κατά την  οποία τα μέρη μίας διαφοράς, μέσω των δικηγόρων τους ή των εκπροσώπων τους, προσπαθούν να την επιλύσουν με φιλικό διακανονισμό με τη βοήθεια ενός τρίτου ουδέτερου μέρους, του Διαμεσολαβητή με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας. Μπορεί να προσφέρει μία αποτελεσματική, συμφέρουσα και γρήγορη λύση επί διαφορών σε αστικά και εμπορικά ζητήματα, μέσω διαδικασιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μερών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πλήρη εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ τους κατά τη διαδικασία Διαμεσολάβησης.  Οι συμφωνίες που απορρέουν από τη Διαμεσολάβηση αποτελούν προϊόν της βούλησης των μερών και γι’ αυτό το λόγο μπορεί να συμβάλλουν στην επίτευξη ή στη διατήρηση επαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ των μερών.

Το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) έχει δημιουργήσει ομάδα πολύ καλά εκπαιδευμένων Διαμεσολαβητών και προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Διαμεσολάβησης καλύπτοντας εσωτερικές ή διεθνείς εμπορικές και επιχειρηματικές διαφορές. Οι υπηρεσίες συνίστανται είτε στην προσφορά Διαμεσολαβητή που θα διενεργήσει τη Διαμεσολάβηση, είτε στην παράσταση Δικηγόρου εκπαιδευμένου στη Διαμεσολάβηση, ώστε να μπορεί να εκπροσωπεί ευχερώς και αποτελεσματικά τα μέρη στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης.