ΕΡΓΑΤΙΚΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ

Το εργατικό δίκαιο στην Ελλάδα, αποτελείται από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο.  Η νομοθεσία είναι αρκετά σύνθετη και πολύπλοκη και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών που επέρχονται.

Το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) διαθέτει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στον χειρισμό υποθέσεων εργατικού δικαίου και παρέχει συμβουλές σε διάφορα ζητήματα σχετικά με την εργατική νομοθεσία δικαστικά φυσικά και νομικά πρόσωπα, εργοδότες και επιχειρήσεις. Η εμπειρία που διαθέτει το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) στην παροχή νομικών συμβουλών σε υποθέσεις εργατικού δικαίου  μας επιτρέπει να κατανοούμε καλά τις ανάγκες των πελατών και να  παρέχουμε ιδανική και  αποτελεσματική υποστήριξη.
Το πεδίο ενασχόλησης μας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα :

•    Συμβάσεις εργασίας,  ρήτρες μη ανταγωνισμού, εμπιστευτικότητας
•    Λύσεις συμβάσεων εργασίας, ατομικών, ομαδικών, Αποζημιώσεις
•    Αναδιοργάνωση, Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου
•    Προστατευόμενοι εργαζόμενοι Μητρότητα
•    Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας
•    Μερική και προσωρινή απασχόληση
•    Θέματα υγιεινής και ασφάλειας
•    Έλεγχοι
•    Συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ζητήματα
•    Δικαστικές υποθέσεις