ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) παρέχει νομικές υπηρεσίες σχετικές με το  δίκαιο περιβάλλοντος, πολεοδομικά θέματα, το δίκαιο των δασών, τα δημόσια έργα,  ενεργειακά θέματα καθώς και αρχαιολογικές περιοχές που σχετίζονται στενά με την προστασία του περιβάλλοντος.