ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ

Το Δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον κλάδο των πτωχεύσεων. Διαδικασίες πτώχευσης, συνδιαλλαγής και ήδη προπτωχευτικής εξυγίανσης διέπονται από τον Πτωχευτικό Κώδικα όπως ισχύει( Νόμος 3588/2007).

Ο Πτωχευτικός Κώδικας προβλέπει ότι μία προβληματική ή πτωχευτική επιχείρηση μπορεί να υπαχθεί στις εξής διαδικασίες: Διαδικασία προπτωχευτικής εξυγίανσης όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, Διαδικασία Αναδιοργάνωσης του άρθρου 107 του Πτωχευτικού Κώδικα και τη Διαδικασία Ρευστοποίησης. Η κλασσική πτώχευση λόγω παύσεως πληρωμών ή επικείμενης παύσεως πληρωμών προβλέπεται στο άρθρο 3 του Κώδικα

Η πτωχευτική διαδικασία αποσκοπεί στην αποπληρωμή των πιστωτών με βάση τις αρχές της συλλογικής ικανοποίησης και ει δυνατόν στην επιβίωση και αναδιοργάνωση προβληματικών ή πτωχευτικών επιχειρήσεων.  Εν αντιθέσει, η προ – πτωχευτική διαδικασία αποσκοπεί στην αναδιοργάνωση και τη συνέχιση λειτουργίας της προβληματικής επιχείρησης μέσω επίτευξης συμφωνίας με την πλειοψηφία των πιστωτών της.

Το Δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα αυτό με άκρως ικανοποιητικά αποτελέσματα για τους πελάτες του, πιστωτές ή επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδυναμία εξυπηρετήσεως των υποχρεώσεων τους. Oι εν λόγω υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται από κοινού με το τμήμα Διεκδίκησης Εμπορικών Απαιτήσεων του Δικηγορικού γραφείου Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners).