Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση, η κατάρτιση και η επαγγελματική εμπειρία των δικηγόρων του Δικηγορικού Γραφείου Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) εγγυώνται την άριστη απόδοση και αποτελεσματικότητα που προσδοκούν οι πελάτες μας, στην Ελλάδα, στη Γαλλία και διεθνώς.

Οι δικηγόροι μας έχουν πραγματοποιήσει τις σπουδές τους σε ελληνικά, γαλλικά και άλλα διεθνή πανεπιστήμια- είναι σχεδόν στο σύνολο τους, κάτοχοι ενός ή και περισσοτέρων μεταπτυχιακών τίτλων και μιλούν απταίστως τη γαλλική και την αγγλική γλώσσα. Η ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση και η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, εξασφαλίζουν την εξειδίκευση που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του γραφείου και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών του Δικηγορικού Γραφείου Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners).

Η συνεχής κατάρτιση των δικηγόρων του Δικηγορικού Γραφείου Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners), η οποία είναι απαραίτητη για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, πραγματοποιείται όχι μόνο μέσω της ομαδικής εργασίας αλλά και μέσω της ενθάρρυνσης των μελών της ομάδας να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία, παρακολουθώντας σεμινάρια κατάρτισης και μεταπτυχιακών σπουδών σε διάφορους τομείς του δικαίου, και συμμετέχοντας σε σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα, στη Γαλλία και στο εξωτερικό.