Karagounis & Partners

Τομείς

Το Δικηγορικό Γραφείο Kαραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) έχει μεταξύ άλλων εξειδίκευση στο χειρισμό υποθέσεων δικαστικής και συμβουλευτικής φύσεως με  αντικείμενο την Εμπορική Αντιπροσωπεία,  τη Διανομή και τη Δικαιόχρηση.

Το Δικηγορικό Γραφείο Kαραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) δραστηριοποιείται στο δίκαιο του ανταγωνισμού, ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές,  ο καθορισμός τιμών, το αθέμιτο εμπόριο.

Το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) παρέχει νομικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της Διαιτησίας.

Το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) διατηρεί τμήμα που ασχολείται με τη διεκδίκηση εμπορικών απαιτήσεων και έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία με εξαιρετικά αποτελέσματα στη διαχείριση τέτοιου είδους υποθέσεων. Εκπροσωπεί ελληνικά και αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες, εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων, εταιρείες διαχείρισης εμπορικών απαιτήσεων καθώς και μεγάλες ελληνικές και αλλοδαπές εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες.

Το Δίκαιο επιχειρήσεων αποτελείται από διάφορους τομείς δικαίου όπως το Εταιρικό, το Eμπορικό γενικά, τις εμπορικές συμβάσεις, την Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία, το Δίκαιο των Σημάτων, το Δίκαιο Ανταγωνισμού, το Φορολογικό, το Εργατικό, θέματα σχετικά με την ακίνητη περιουσία, Πτωχευτικό – εξυγίανση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Αποτελεί ένα τομέα δικαίου που εξετάζει ζητήματα σχετικά με την τρέχουσα λειτουργία μιας επιχείρησης.

Το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners), ως ένα από τα παλαιότερα δικηγορικά γραφεία των Αθηνών, παρέχοντας συνεχώς νομικές υπηρεσίες από το 1925  είναι ευρέως γνωστό για την παροχή άρτιων νομικών υπηρεσιών και χειρισμού σύνθετων δικαστικών υποθέσεων με ανάλογα αποτελέσματα.

Το Διοικητικό Δίκαιο αποτελεί έναν από τους σημαντικούς τομείς δραστηριότητας του Δικηγορικού Γραφείου Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners). Ως κλάδος του δημοσίου δικαίου, περιλαμβάνει τις αρχές δικαίου που διέπουν  τη Διοίκηση και τις σχέσεις του Κράτους και των Διοικητικών Αρχών με τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Η Διαμεσολάβηση αποτελεί μία πολύ επιτυχημένη μορφή Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR), που έχει εισαχθεί στο ελληνικό νομικό σύστημα με το νόμο 3898/2010, «Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις» σε εφαρμογή σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας.

Ο τομέας της ενέργειας  περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το φυσικό αέριο, τη θερμική, την ηλιακή και γενικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες.

Το εργατικό δίκαιο στην Ελλάδα, αποτελείται από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο.  Η νομοθεσία είναι αρκετά σύνθετη και πολύπλοκη και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών που επέρχονται.

Το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και νομικές συμβουλές επί εταιρικών θεμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις των πελατών και στις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

Το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) διαθέτει αναγνωρισμένη εμπειρία στον τομέα της ιδιοκτησίας και των ακινήτων, αγορές και πωλήσεις ακινήτων, εξοχικών κατοικιών, ιδιωτικές και επαγγελματικές μισθώσεις καθώς και πιο σύνθετες συμβάσεις σχετικές με ακίνητα, συνδυαζόμενες και με χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) παρέχει νομικές υπηρεσίες σχετικές με το  δίκαιο περιβάλλοντος, πολεοδομικά θέματα, το δίκαιο των δασών, τα δημόσια έργα, ενεργειακά θέματα καθώς και αρχαιολογικές περιοχές που σχετίζονται στενά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Η πνευματική ιδιοκτησία διέπεται από το νόμο 2121/1993, όπως ισχύει με όλες τις τροποποιήσεις του, ο οποίος αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα  για την προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού.

Το Δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον κλάδο των πτωχεύσεων. Διαδικασίες πτώχευσης, συνδιαλλαγής και ήδη προπτωχευτικής εξυγίανσης διέπονται από τον Πτωχευτικό Κώδικα όπως ισχύει( Νόμος 3588/2007).

Το Δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) διαθέτει ομάδα με εξειδικευμένη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων εξαγορών-συγχωνεύσεων, στις αναδιαρθρώσεις του σχηματισμού και στη μετατροπή των εταιρειών, στη λύση και την ίδρυση υποκαταστημάτων και θυγατρικών εταιρειών, στο νομικό έλεγχο των εταιρειών, αναλαμβάνοντας υποθέσεις σχετικά με διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Το Δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών,  και των εταιρειών μαζικής ενημέρωσης και τηλεφωνικών κέντρων μαζικής εξυπηρέτησης πελατών, έχοντας μία μακρόχρονη εμπειρία στην εκπροσώπηση εταιρειών σε αυτόν τον τομέα.

Το Δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) εκπροσωπεί κορυφαία Τραπεζικά ιδρύματα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους.  Διαχειριζόμαστε δικαστικές υποθέσεις και διαφορές μεταξύ πιστωτών και δανειζόμενων και όλο το φάσμα ενεργειών της αναγκαστικής εκτέλεσης για τη διασφάλιση και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, δανειακές εξασφαλίσεις, ελέγχους ακίνητης περιουσίας και διασφαλίσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα αρχεία κτηματολογίου.

Το Δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων φορολογικού δικαίου, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ΦΠΑ, φόρο μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, φόρο κληρονομίας, family offices, δωρεές και γονική παροχή, μεταβίβαση μετοχών και δικαιωμάτων και επιχειρήσεων, φορολογία ακίνητης περιουσίας, συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.